ALGEMENE VOORWAARDEN SHOWPONY B.V.

 ALGEMEEN


Showpony B.V. levert sinds 2011 met veel plezier haar diensten aan haar partners / opdrachtgevers en Showpony is altijd zeer content met nieuwe maar ook bestaande opdrachten en opdrachtgevers.


Showpony biedt een groot netwerk van host(s)essen, modellen, dansers, acrobaten en entertainers aan. Indien overeenstemming wordt bereikt tussen Showpony en de (potentiële) klant van Showpony, kunnen de Showpony’s worden ingezet tijdens festivals, presentaties, clubavonden, fashion shows, photoshoots, commercials en overige (bedrijfs)evenementen.

Bij het aangaan van een (nieuwe) samenwerking wil Showpony graag informatie verschaffen aan de Opdrachtgever over haar werkwijze, zodat de verwachtingen over en weer helder zijn. Deze informatie is vastgelegd in onderstaande Algemene Voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”).


Wij verzoeken u deze Voorwaarden goed door te nemen, alvorens wordt overgegaan tot een samenwerking. Bij vragen of onduidelijkheden over de Voorwaarden kunt u contact opnemen per telefoon (020-4940010) of via e-mail (info@showpony.nl).

 1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Showpony B.V. (hierna: “Showpony”): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amsterdam aan de Zeeburgerdijk 424 (1095 AK), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57883793, gespecialiseerd in diensten op het gebied van, onder meer, doch niet beperkt tot, het bemiddelen tussen host(s)essen, modellen, dansers, acrobaten en (andere) artiesten en entertainers (hierna: “Showpony’s”) en opdrachtgevers;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) of geallieerde bedrijven die de door Showpony aangeboden diensten afneemt;
 • Partijen: Showpony en Opdrachtgever
 • Offerte: het schriftelijke en/of elektronische aanbod van Showpony om tegen een bepaalde prijs en voorwaarden werkzaamheden en/of dienstverlening te verrichten;
 • Overeenkomst: de door Partijen overeengekomen afname en leveringen van diensten, alsmede de voorwaarden waaronder deze zullen geschieden;
 • Opdracht: onderdeel van de tussen Partijen geldende Overeenkomst, inhoudende een door Showpony ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten taak, dienst en/of levering.

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte en Overeenkomst tussen Showpony en haar (potentiële) Opdrachtgevers. Onder potentiële Opdrachtgever wordt – onder meer, doch niet uitsluitend – verstaan elke partij die blijk heeft gegeven van interesse in het laten uitvoeren van een Opdracht door Showpony en/of elke partij die daartoe reeds opdracht heeft gegeven.


1.3 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle eventuele diensten van derden bij de uitvoering van de Opdracht.

1.4 De toepasselijkheid van de Voorwaarden van de (potentiële) Opdrachtgever en/of van eventuele derden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.5 De Opdrachtgever verklaart expliciet dat de Voorwaarden hem of haar voorafgaand de Opdracht ter hand zijn gesteld. De Opdrachtgever verklaart bovendien expliciet de inhoud van de Voorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle bepalingen in de Voorwaarden.


1.6 Wanneer Showpony niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze Voorwaarden niet van toepassing zijn noch dat Showpony het recht verliest zich op de Voorwaarden te beroepen.

 1. Wervingsverbod


2.1 Het is de (potentiele) Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Showpony, Showpony’s uit het bestand van Showpony en/of Showpony’s die zijn ingehuurd ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, zonder tussenkomst van Showpony te benaderen, in te huren of (als werknemer) aan te nemen.

2.2 Bij overtreding van dit artikel zal Showpony 25% van het jaarsalaris van de geworvene in rekening brengen aan de Opdrachtgever, met minimum van € 5000,- per gebeurtenis. 

 1. Tarieven en facturatie


3.1 De gemelde prijzen op onze Offertes, aanbiedingen en de Overeenkomst zijn altijd exclusief btw en exclusief reis- en verblijfskosten van de Showpony’s. 2. Facturatie van reis- en eventuele verblijfskosten van de Showpony’s geschiedt op basis van nacalculatie, evenals overuren wegens het uitlopen van de Opdracht.

3.2 De minimale afname is vier uur per Showpony per dag, met uitzondering van commercials, photoshoots en acteerwerkzaamheden.


3.3 Bij commercials, photoshoots en acteer- of figureerwerkzaamheden wordt een halve dagfee (vier werkuren) of hele dagfee (acht werkuren) in rekening gebracht. Ook hierbij geldt dat de reis- en verblijfskosten op basis van nacalculatie worden gefactureerd.

3.4 De agency fee voor photoshoots en commercials bedraagt 20%. In alle andere gevallen bedraagt de agency fee 10%, tenzij anders is overeengekomen.

3.5 Bij een Opdracht waarbij de overeengekomen vergoeding hoger is dan € 2.000,- dient voorafgaand aan de Opdracht een aanbetaling te worden gedaan van 50%. Showpony mag de uitvoering van de Opdracht opschorten tot deze betaling ontvangen is.

3.6 Van de overeengekomen vergoeding mag door Showpony worden afgeweken indien een verhoging voortvloeit uit de inhuur van extra derden, het inzetten van extra Showpony’s of bijvoorbeeld het aankopen van extra materialen/styling/make-up e.d. Uiteraard gaat het hier om kosten die in het kader van het uitvoeren van de Opdracht worden gemaakt.

3.7 Het uitbrengen van een Offerte of aanbieding verplicht Showpony niet tot het uitvoeren van een toekomstige opdracht op basis van dezelfde prijsopgave.

 1. Betaling


4.1 Betaling geschiedt op factuurbasis. Het verschuldigde bedrag dient door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen zonder verrekening, opschorting of andere inhouding de factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Showpony.

4.2 Indien betaling van de factuur niet binnen 30 dagen plaatsvindt, is Opdrachtgever direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en een vertragingsrente van 1.5% per maand over de verschuldigde hoofdsom verschuldigd. Hierbij worden gedeelten van een maand als een volledige maand gerekend.

 1. Spoedboekingen


5.1 Indien de Opdracht binnen 48 uur na het uitbrengen van de offerte uitgevoerd dient te worden, wordt naast de reguliere/overeengekomen agency fee, 20% extra boekingsfee gerekend.

 1. Annulering


6.1 Wanneer de opdrachtgever na akkoord op de offerte tussen Showpony Productions en Opdrachtgever tot vijf dagen voor het plaatsvinden van de Opdracht, de Opdrachtgever besluit de Opdracht te annuleren, worden alle tot dan toe in het kader van de Opdracht gemaakte kosten door Showpony Productions bij de Opdrachtgever 100 procent in rekening gebracht, hierbij inbegrepen de kosten van materialen, boekersuren, styling producten gemaakt in uitvoering van de overeenkomst en dergelijken.

6.2 Wanneer tussen vijf dagen en 48 uur voor het plaatsvinden van de Opdracht de Opdrachtgever besluit de Opdracht te annuleren, worden alle tot dan toe in het kader van de Opdracht gemaakte kosten door Showpony bij de Opdrachtgever 100 procent in rekening gebracht, alsmede 50% van de overeengekomen Offerte.

6.3 Wanneer binnen 48 uur voor het plaatsvinden van de Opdracht, de Opdrachtgever besluit de Opdracht te annuleren, worden alle tot dan toe in het kader van de Opdracht gemaakte kosten door Showpony bij de Opdrachtgever 100 procent in rekening gebracht, alsmede 75% van de overeengekomen agency fee.

6.4 Wanneer binnen 24 uur voor het plaatsvinden van de Opdracht, de Opdrachtgever besluit de Opdracht te annuleren, worden alle in het kader van de Opdracht gemaakte kosten en 100% van de overeengekomen agency fee in rekening gebracht.

6.5 Wanneer de opdrachtgever een specifiek model boekt in de uitvoering van commercials, photoshoots en acteer- of figureerwerkzaamheden en deze na schriftelijke bevestiging cancelt wordt er een bedrag van 50 procent van de dag-fee in rekening gebracht.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

7.1 Wanneer de Opdrachtgever het aanbod/de Offerte van Showpony heeft aanvaard, zal door Showpony een Overeenkomst, eventueel in de vorm van een boekingsbevestiging per e-mail, worden opgesteld.

7.2 De Overeenkomst bevat tenminste de datum, tijd, plaats van de Opdracht, een samenvatting van de inhoud van de Opdracht en de overeengekomen vergoeding.

7.3 Showpony zal zich, in overleg met de Opdrachtgever, inspannen de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen, het imago en het budget van de Opdrachtgever.

 1. Veiligheid/privacy Showpony’s

8.1 De Opdrachtgever garandeert dat de Showpony’s in een veilige omgeving kunnen werken. De Opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting zorg te dragen dat de Showpony’s voor, tijdens en na de Opdracht ongestoord en in een veilige omgeving hun werkzaamheden kunnen verrichten.

8.2 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat, indien de Opdracht langer dan vier uur duurt, aan de Showpony’s voldoende eten en drinken beschikbaar wordt gesteld.

8.3 De Opdrachtgever stelt een afgesloten (kleed)ruimte ter beschikking waar de Showpony’s zich eventueel kunnen omkleden en waar Showpony de werkzaamheden kan opstarten. Wanneer sprake is van visagie en styling, dienen er ook voldoende tafels, stoelen, een spiegel en voldoende stroomvoorzieningen op de locatie aanwezig te zijn.

 1. Intellectueel eigendomsrecht, geheimhouding en reclame

9.1 De styling, concepten en ideeën, ontwerpen en andere geestelijke (materiële) voortbrengselen gemaakt en ontwikkeld in het kader van de Opdracht, blijven eigendom van Showpony, tenzij anders is overeengekomen. Het is de Opdrachtgever dan ook niet toegestaan zonder toestemming van Showpony hetzelfde of een soortgelijk concept of idee zonder tussenkomst van Showpony zelf of door derden uit te (laten) voeren. Bij overtreding van dit artikel verplicht de Opdrachtgever zich tot schadeloosstelling van Showpony in de vorm van een vergoeding van gederfde winst/inkomsten.

9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals, maar niet beperkt tot foto’s, tekeningen, films, software, teksten en andere documenten, blijven eigendom van Showpony en mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd, verkocht of openbaar gemaakt.

9.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht hebben verkregen. De Opdrachtgever wordt geacht de concepten en ideeën van Showpony niet met derden te delen. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.500,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van Showpony om schadevergoeding te vorderen.

9.4 In overleg met Showpony mag de Opdrachtgever de Opdracht promoten via (sociale) mediakanalen en op andere wijze reclame-uitingen doen, tenzij anders overeengekomen.

 1. Eigendom materialen/styling

10.1 Alle door Showpony ten behoeve van de Opdracht meegebrachte styling, alsmede alle bedachte, ontwikkelde en ontworpen styling blijft eigendom van Showpony, tenzij anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 1. Ongeoorloofd gebruik materiaal

11.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig ander gebruik van (beeld)materiaal dan vooraf is overeengekomen.

11.2 Indien de Opdrachtgever het (beeld)materiaal wil gebruiken op een andere wijze dan is overeengekomen, dient hiertoe voorafgaand een schriftelijk verzoek gedaan te worden bij Showpony. Showpony zal vervolgens bepalen of het gewenste gebruik geoorloofd is en of hier eventuele kosten aan verbonden zijn.

11.3 Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €1.500,- per overtreding.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Showpony is niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover de wet of de Voorwaarden dwingendrechtelijk anders bepalen en behoudens het geval sprake is van opzet of grove schuld zijdens Showpony. De bewijslast ten aanzien van de opzet of grove schuld rust bij de Opdrachtgever.

12.2 Indien Showpony in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden gebruik moet maken van een door de opdrachtgever gehuurd voertuig, is Showpony niet aansprakelijk voor enige schade aan het gehuurde voertuig, behouders de voor zover in de algemene voorwaarden aangegeven eigen risico van € 150.

12.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Showpony voor alle schade zij lijdt als gevolg van het vervullen van de Opdracht en/of het niet nakomen van enige bepaling uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden.

12.4 Indien en voorzover Showpony aansprakelijk mocht zijn voor door de Opdrachtgever geleden schade, is de aansprakelijkheid van Showpony te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Showpony in de afgelopen 3 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, van de Opdrachtgever voor door haar uitgevoerde werkzaamheden heeft ontvangen.


 1. Klachten

13.1 Indien sprake is van een klacht van de Opdrachtgever over een Showpony, dient deze klacht onverwijld, maar ten minste binnen 24 uur na de Opdracht, schriftelijk gemeld te worden bij Showpony.

13.2 Indien een klacht niet binnen de in lid 1 van dit Artikel genoemde termijn aan Showpony wordt gemeld, is Showpony nimmer verplicht enige klacht te (doen) oplossen en/of enige compensatie aan te bieden.

 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Showpony partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis of opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.

14.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.


© Showpony 2020

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

SHOWPONY BV – English

GENERAL

Showpony B.V. delivers services to her partners / clients with great pleasure since 2011 and Showpony is always very happy with new and existing orders and clients.

Showpony offers a large network of host(s), models, dancers, acrobats and entertainers.

If an agreement is concluded between Showpony and the (potential) client, the Showpony’s can be deployed during festivals, presentations, club nights, fashion shows, photoshoots, commercials and other (company) events.


When entering into a (new) collaboration, Showpony would like to provide information to the Client about its methods, so that the expectations are clear and transparent. This information is set out in the General Terms and Conditions below (hereinafter: the “Terms”).


We kindly ask you to carefully read these Terms before proceeding with any collaboration with Showpony. In the event you have any questions or questions regarding the Terms, you can contact us by telephone (+31 (0) 20-4940010) or by e-mail (info@showpony.nl).

 1. Definitions and applicability

1.1 In these Terms, the following definitions shall have the following meaning:

 • Showpony B.V. (hereinafter: “Showpony”): the private company with limited liability established in Amsterdam at Zeeburgerdijk 424(1095 AK), registered in the Trade Register under number 57883793, specialized in services in the field of, among other things,
  but not limited to, mediating between host(s), models, dancers, acrobats and (other) artists and entertainers (hereinafter “Showpony’s”) and clients;
 • Client: the natural or legal entity(ies) or allied companies who purchases the services offered by Showpony;
 • Parties: Showpony and Client;
 • Quotation: the written and/or electronic offer of Showpony to perform activities and/or services at a certain price and conditions;
 • Agreement: the purchase and delivery of services agreed by the Parties, as well as the conditions under which these will take place;
 • Assignment: part of the Agreement in force between the Parties, containing a task, service and / or delivery to be performed by Showpony on behalf of the Client.

1.2 The Terms apply to every offer, Quotation and Agreement between Showpony and its (potential) Clients. Potential Client(s) means – among other things, but not limited to, any party that has shown interest in having an Assignment executed by Showpony and / or any party that has already commissioned that Assignment.

1.3 The Terms also apply to all possible services of third parties in the performance of the Assignment.

1.4 The applicability of the terms and conditions of the (potential) Client and / or of any third parties, is explicitly rejected.

1.5 The Client explicitly declares that the Terms have been handed to him or her prior to the Assignment. The Client also explicitly declares to have read the contents of the Terms and expressly agrees with all provisions in the Terms.

1.6 In the event Showpony does not demand strict compliance with these Terms, this does not mean that the provisions of these Terms do not apply nor that Showpony loses the right to invoke these Terms.

 1. Recruitment prohibition

2.1 The (potential) Client is not permitted to directly approach or hire or enter into an agreement with a Showpony without the prior written permission of Showpony.

2.2 In case of violation of this article, Showpony will charge 25% of the yearly salary of the recruited “Showpony” to the Client, with minimum of € 5000,- per case.

 1. Rates and invoicing

3.1 The prices mentioned on our Offers, Quotations and the Agreement are always exclusive of VAT and exclusive of travel and accommodation costs of the Showpony’s.

3.2 Invoicing of travel and accommodation costs of the Showpony’s takes place on the basis of subsequent calculation, as well as hours worked overtime due to the extension of an Assignment.

3.3 The minimum amount of working hours is four hours per Showpony per day, except commercials, photoshoots and acting activities.

3.4 For commercials, photoshoots and acting, a half-day fee (four working hours) or a full-day fee (eight working hours) will be charged. The travel and accommodation costs will be invoiced on the basis of subsequent calculation.

3.5 The agency fee for photoshoots and commercials is 20%. In all other cases the agency fee is 10%, unless agreed otherwise.

3.6 In the event of a foreign Client and in the event of an Assignment for which the agreed compensation is higher than € 2,000, a prepayment of 50% of the agreed amount must be paid prior to the Assignment. Showpony may suspend the performance of the Assignment until this payment is received.

3.7 Showpony may deviate from the agreed fees if an increase ensues from the hiring of additional third parties, the use of additional Showpony’s or for example the purchase of additional materials / styling / make-up, etc, provided that these costs are incurred in the framework of the performance of the Assignment.

3.8 The issuing of a Quotation or offer does not oblige Showpony to execute a future assignment based on the same Quotation or Offer.

 1. Payment

4.1 Payment has to be done on invoice-basis. The amount due must be credited to the bank account of Showpony by the Client no later than 30 days after the invoice date without set-off, suspension or other deduction.

4.2 If payment of the invoice does not take place within 30 days, the Client is immediately in default without a notice being required and will pay a default interest of 1.5% per month of the principal sum due. Parts of a month are counted as a full month.

 1. Urgent bookings

5.1 If an Assignment has to be executed within 48 hours after the submission of the offer or Quotation, an additional fee of 10% will be charged in addition to the regular / agreed agency fee.

5.2 If an Assignment has to be executed within 24 hours after the submission of the offer or Quotation, an additional fee of 20% will be charged in addition to the regular / agreed agency fee.

 1. Cancellation

6.1 If the Client decides to cancel the Assignment after the concluded agreement between Showpony and the Client and up to five days prior to the commencement of the Assignment, all costs incurred within the framework of the Assignment up to that date will a 100 percent be charged to the Client by Showpony, including costs of materials, styling, booker working hours etc.

6.2 If the Client decides to cancel the Assignment between five days and 48 hours prior to the commencement of the Assignment, all costs incurred within the framework of the Assignment up to that date will a 100 percent be charged by Showpony to the Client, as well as 50% of the fee in the agreed quotation.

6.3 If the Client decides to cancel the Assignment within 48 hours prior to the commencement of the Assignment, all costs incurred within the framework of the Assignment up to that date will a 100 percent be charged by Showpony to the Client, as well as 75% of the fee in the agreed quotation.

6.4 If the Client decides to cancel the Assignment within 24 hours prior to the commencement of the Assignment, all costs incurred within the framework of the Assignment and 100% of the agreed fee will be charged by Showpony to the Client.

6.5 If the client books a specific model for the performance of commercials, photoshoots and acting or acting activities and cancels it after written confirmation, a fee of 50 percent of the day-fee will be charged.

 1. Conclusion of the Agreement

7.1 When the Client has accepted Showpony’s offer or Quotation, Showpony will draw up an Agreement.

7.2 The Agreement will contain the date, time and place of the Assignment, a summary of the activities of the Assignment and the agreed fees.

7.3 Showpony will endeavor to execute the Assignment to the best of its knowledge and abilities, taking into account the wishes, the image and the budget of the Client.

 1. Safety and privacy Showpony’s

8.1 The Client guarantees that the Showpony’s can work in a safe environment. The Client has an obligation to ensure that the Showpony’s can perform their activities undisturbed and in a safe environment before, during and after the Assignment.

8.2 The Client ensures that, if the Assignment lasts more than four hours, sufficient food and drinks will be made available to the Showpony’s.

8.3 The Client provides the Showpony’s with a closed (dressing) room at the location where the Showpony’s can change clothes and can start their activities. Client also provides the Showpony’s with sufficient tables, chairs, a mirror and sufficient power supplies at the location.

 1. Intellectual property rights, confidentiality and advertising

9.1 The styling, concepts and ideas, designs and other (material) products created and developed within the framework of the Assignment by Showpony, remain the property of Showpony at all times, unless otherwise agreed. The Client is therefore not permitted to use, or to make use by third parties, the same or a similar concept or idea without the prior written permission of Showpony. In the event Client violates this article, Client shall indemnify Showpony in the form of compensation for lost profit / income.

9.2 All intellectual property rights, such as, but not limited to photographs, drawings, films, software, texts and other documents, remain the property of Showpony and may not be reproduced, sold or published without the prior written permission of Showpony.

9.3 Client and Showpony are obliged to keep confidential all confidential information that they have obtained within the framework of the Assignment. The Client is not permitted to share the concepts and ideas of Showpony with third parties. In the event Client violates this article, the Client will forfeit an immediately due and payable fine of € 1,500 per event, without prejudice to the right of Showpony to claim (legal) compensation.

9.4 Client may promote the Assignment after consultation with Showpony, via (social) media channels.

 1. Ownership materials / styling 

10.1 All styling provided by Showpony for the purpose of the Assignment, as well as all conceived, developed and designed styling remains the property of Showpony, unless otherwise agreed with the Client.

 1. Unauthorized use of material

11.1 The Client is not entitled to any other use of (visual) material than previously agreed by Showpony.

11.2 If the Client wants to use the (visual) material in a different manner than previously agreed, a written request must first be submitted to Showpony for this purpose. After receiving this request, Showpony will decide on the aimed usage of the material as well as on the costs for this usage.

11.3 In the event of violation of this article, the Client will forfeit an immediately due and payable fine of € 1,500 per violation.

 1. Liability

12.1 Showpony is not liable for any damage of the Client and/or third parties, except insofar as the law or the Terms dictate otherwise, and/or in the event of gross negligence by Showpony in the execution of the Assignment. The burden of proof with regards to any gross negligence of Showpony rests with the Client.

12.2 When Showpony is obliged to use a by the client appointed rented vehicle in the performance of his/ her duties, Showpony is not liable for any damages caused to the rented vehicle, subject to insofar the in the general terms and conditions mentioned collision damage waiver of € 150.

12.3 The Client is liable to Showpony for all damage it suffers as a result of the fulfillment of the Assignment and/or non-compliance of the Client with any provision of the Agreement and/or the Terms.

 1. 1 Complaints

13.1 In the event the Client has complaints relating to a Showpony during an Assignment, this complaint must be reported to Showpony in writing immediately, but at least within 24 hours after the Assignment.

13.2 In the event the Client fails to report a complaint within the timeframe mentioned in section 1 of this Article, Showpony will never be obliged to pay any compensation for delivered services.

 1. Applicable law and dispute resolution

14.1 Dutch law applies exclusively to all legal relationships to which Showpony is a party, even if a contract or assignment is fully or partially executed abroad.

14.2 All disputes between Parties will be settled by the competent court in Amsterdam.

https://cosmediate.nl/behandelingen/emsculpt/

© Showpony 2020